Skip to main content

Výsledky hospodárenia

Emitent v súlade s ustanovením Zákona č.429/2002 Z.z. o Burze cenných papierov v znení neskorších predpisov zverejňuje regulovanú informáciu. V zmysle príslušného zákona a vydaných nariadení je spoločnosť povinná údaje o svojom hospodárení.

 • zverejňovať v potrebnom rozsahu a stanovených termínoch v denníku s celoštátnou pôsobnosťou zverejňujúcom burzové spravodajstvo
 • údaje účtovnej závierky ku koncu kalendárneho roka
 • oznamy o konaní riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení
 • predkladať do Obchodného registra, resp. Zbierky listín príslušného registrového súdu
  • výkazy ziskov a strát
  • súvahy
  • poznámky k ročnej účtovnej závierke
  • výročné správy spoločnosti
  • návrhy zmien zapísaných údajov o akciovej spoločnosti
  • zápisnice z valných zhromaždení spoločnosti